Praxe, stáže


Je mnoho důvodů pro realizaci praxe. V mnoha studijních řádech je praxe stanovena nebo musí být dokonce vykonána již předem, jako tak zvaná přípravná praxe. Agentury pro práci zprostředkovávají praxe, aby zlepšily šance nezaměstnaných na získání práce. Mnoho uchazečů o výuční místo a studentů se pro praxi rozhoduje dobrovolně. Praxe byl měla zprostředkovat praktické dovednosti a sloužit profesní orientaci a pomáhat při poznání pracovních postupů a získání představy o práci v určitém oboru. Proto je praxe vždy součástí vzdělání a musí mít také výcvikový charakter – v tom si jsou zajedno jak zákonodárci, tak i soudy. Učení je zde v popředí – t. zn., že praktikanti nesmějí být začleňováni do každodenního výkonu  prací, ale musejí se v provozu pohybovat souběžně. Postavení praktikanta však oproti učňům není zákonem jednoznačně definováno. K omezení zneužívání praxe proto Německý odborový svaz (DGB) vypracoval příručku pro řádný výkon praxe:

1. Účelem praxe je
Praxe slouží v první řadě získání odborných znalostí, dovedností a zkušeností.  Učení je v popředí a nesmí být nahrazeno jiným zaměstnáváním praktikanta. Jestliže práce převažuje nad získáváním praktických znalostí, má praktikant nárok na plnou mzdu (§ 138 II Občanského zákoníku).

2. Rozlišení praxe od regulérních pracovních poměrů
Praxe nenahrazuje žádné řádné pracovní místo a odlišuje se od něj tím, že praktikanti nejsou zahrnováni do každodenních plánů práce, ale působí v podniku souběžně.

3. Smluvní úpravy v rámci praxe
Praxe je upravena smluvním vztahem jako „Praxe za účelem vzdělání“. Ve smlouvě jsou zahrnuty následující body:
    * začátek a délka praxe
    * výše odměny
    * délka dovolené
    * délka pracovní doby (dle ustanovení kolektivní smlouvy příp. zákona  o pracovní době)
    * náhrada mzdy při nemoci
    * podmínky pro podání výpovědi
    * vzdělávací plán (průběh a obsah praxe)

4. Doprovod
Praktikanti jsou během své praxe doprovázeni instruktorem, který se stará jejich o zájmy a obsah práce. Praktikantovi je na dobu trvání praxe přiděleno příhodné pracovní místo.

5. Vysvědčení
Po ukončení praxe obdrží praktikant vysvědčení (§ 630 "Povinnost vystavení vysvědčení" Občanského zákoníku). Zde je třeba dbát na to, aby formulace ve vysvědčení neměly negativní vliv na pozdější pracovní poměry.

6. Příspěvek na praxi
Za praxi musí být poskytnuta přiměřená náhrada výdajů. Není-li v kolektivní smlouvě stanoveno nic jiného, musí tento příspěvek činit minimálně 300 Euro měsíčně.

7. Délka praxe
Dobrovolná praxe by zpravidla neměla trvat déle než tři měsíce. U delší podnikové praxe hrozí nebezpečí, že namísto získávání nových dovednosti se do popředí praxe dostane rutinní práce, likvidující řádná pracovní místa. Pro délku povinné praxe v rámci studia platí ustanovení v příslušných studijních řádech. Tato praxe může doporučenou délku tří měsíců event. překročit.

8. Praxe absolventů:
Po ukončení vysokoškolského studia by se již žádná praxe provádět neměla. Absolventům by firmy měly nabízet regulérní pracovní poměr nebo programy sloužící zaškolení a zapracování.  Ty by měly být odměňovány min. hodinovou mzdou ve výši 7,50 Euro  (jestliže v kolektivní smlouvě nejsou stanoveny žádné odchylné úpravy).
Praxe se nesmí zaměňovat se zaškolovacím programem. V rámci zaškolování se absolventi vysokých škol v podnicích připravují na vedoucí pozice.
     > Home         > Tiráž         > Links